EKONOMİ NEDİR VE ALANLARI NELERDİR?


EKONOMİ NEDİR VE ALANLARI NELERDİR?

ekonomi, ekonominin alanları, makro ekonomi, mikro ekonomi, ekonomi nedir
Ekonomi

EKONOMİ NEDİR?

     Ekonomi bir toplumda mal ve hizmet üretimi için kaynakların tahsisi kararının nasıl verildiğini ve bu süreçte hangi meka­nizmalar ile prensiplerin etkili olduğunu araştırmaktadır. Ekonomi, ekonomik sü­reçler hakkındaki teorilerin kurulması için bilimsel yöntemlerin uygulanması ve bun­ların gerçekleşen olaylarla test edilmesini amaçlamaktadır. Bu genel çerçeve içinde ekonominin iki temel uğraşı alanı mevcut­tur: Mümkün kaynakların etkin dağıtımı ve mal ve hizmetlere olan sonsuz talebin sonlu kaynaklarla karşılanması. Ekonomi etkin bir kaynak dağılımı için üretim sü­reçlerindeki ekonomik etkinlik ile uygula­malı politikaların etkisini araştırmakta; maliyeti olmayan mallar dışındakiler ha­riç olmak üzere kıt kaynaklarla sınırsız ta­leplerin karşılanması problemine ise, bir­birleriyle çatışan talepleri ve kişiler, giri­şimciler ve hükümet tarafından alınan ka­rarların etkisini inceleyerek yaklaşmakta­dır. Ekonomide tanımlanması güç kav­ramlardan biri ise herhangi bir seçimin ma­liyetini para ile değil de kaçırılan fırsatla­rın değeri ile ifade etmeye çalışan fırsat ma­liyetidir. 


EKONOMİNİN ALANLARI NELERDİR?

     Ekonomi; Kişisel işlemleri, tüketicileri veya pazarla­rı inceleyen Mikroekonomi ne tüm ekono­miyi veya sistemi inceleyen Makroekonomi şeklinde iki ayrı bölüme ayırabilir. Bar­ların genellikle çakışan yönleri olmasına karşılık pratikte ekonomik olguların farklı düzeylerde incelendiği ikiye ayrılmasında fayda vardır. Ekonominin bu iki farklı bölümü ile ilgili olan bir alt di­siplini ekonometridir. Ekonometri mate­matiksel ve istatistiksel teknikler olarak ekonomik ilişkileri analiz etmektedir. Bugün, gittikçe artan biçimde ekonometrik metotlar ekonomik tahmin gibi deği­şik güncel konularda uygulanmaktadır. Ekonomi, bir yandan ekonominin işleyişi ile ilgili bilimsel açıklamaları ile pozitif, diğer yandan ekonomik sorunların çözü­müne olan önerileri ile normatif  arzetmektedir. Ancak ne kadar objektif ol­salar da değer yargılarının ihmal edileme­yeceği bir gerçektir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar